Samfunnsansvar

Trøndelag Teater har utviklet egne retningslinjer for sitt samfunnsansvar:

1. Formål
Trøndelag Teater sitt formål er å skape scenekunst av høy kvalitet for et så stort publikum som mulig.

Fremstilling og utøvelse av scenekunsten skal gjennomføres på en i alle sammenhenger forsvarlig måte for våre ansatte, eiere og vårt publikum.

2. Virkeområde
Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Trøndelag Teater sitt ansvar, herunder også leveranser fra underleverandører.

3. Ansvar
Teatersjef og direktør er ansvarlig for at retningslinjene følges for all vår virksomhet. Alle våre ansatte og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar i Trøndelag Teater.

4. Mål og strategier
Trøndelag Teater sitt samfunnsoppdrag er å skape verdier for vårt publikum og ansatte gjennom en forsvarlig utvelgelse, oppbygging og framføring av de produksjoner som vises fra våre scener. Vårt publikum er bredt sammensatt fra alle samfunnslag og vi vil innenfor vårt mandat søke å følge de retningslinjer på samfunnsoppgaver som «den offentlige debatt» og våre eiere/tilskuddsytere legger opp til.

Vi har følgende holdninger og strategier for å nå våre mål:

• Vi etterlever alle lover og myndighetspålagte regler
• Vi holderen høy etisk standard i alle ledd ved utførelsen av våre oppgaver
• I Trøndelag Teater er det nulltoleranse for diskriminering, trakassering og økonomiske misligheter
• Vårt arbeidsmiljø er preget av respekt og omtanke for hverandre, vårt publikum og samfunnet for øvrig

5. Vår samfunnsrolle
Trøndelag Teater har ikke til formål å skape økonomiske verdier for oss selv eller sine eiere. Trøndelag Teater skal ivareta sin kunstneriske frihet og med denne opprettholde og videreutvikle teatret som arena for frie ytringer og demokrati.

6. Menneskerettigheter
Trøndelag Teater skal gjennom valg av produksjoner og framføring av disse medvirke til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i vårt samfunn. Dette gjelder den produksjon som skjer i egen regi og ved kjøp av varer og tjenester vi benytter i Trøndelag Teater.

7. Arbeidstakerrettigheter
Trøndelag Teater skal gi våre ansatte gode og verdige arbeidsforhold i et utviklende miljø. Dette gjelder på det fysiske så vel som på det psykososiale plan.

8. Økonomiske misligheter
Vi legger opp til å ha og vedlikeholde rutiner for å unngå økonomiske misligheter blant våre ansatte. De ansatte skal også føle seg trygg på å unngå urettmessig mistanke på dette området.

Ved bruk av underleverandører, skal vi ikke gjøre avtaler der det er grunn til å tro at slike misligheter har eller kan forekomme.

9. Miljø og klima
Trøndelag Teater sin virksomhet skal i minst mulig grad ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Dette gjelder også ved valg av leveranser fra underleverandører.

Vår arbeidsform skal legge opp til at der det er valg av forskjellige prosesser fram mot et mål, så skal det mest miljøvennlige alternativ velges innenfor forsvarlige økonomisk rammer.

10. Rapportering
Det settes opp en årlig rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.


Redegjørelse i forhold til Åpenhetsloven